Wednesday, February 1, 2012

KINH KHA

KINH   KHA
( Cảm đề truyện ngắn " Kinh Kha, con chủy thủ
và đất Tần bất trắc" của Dương Nghiễm Mậu )


Ra đi ca khúc bất phục hoàn
Chí cả , buồn ơi , đã  dở dang
Đời sau mấy người ai hiểu được
Nỗi lòng kiếm sĩ ở Tần bang

Tráng sĩ hề một đi không trở lại
Há chỉ vì thương tiếc một bàn tay
Đâu tiếc rẻ tài hoa thời nhiễu loạn
Chỉ sợ buồn sông Dịch buổi đưa nhau
Giết bạo tàn thay một bạo tàn
Ra tay tráng sĩ mới phân vân
Hỏi lòng giết hay không nên giết
Suy tư làm lệch mất đường gươm
Cao Tiệm Ly , ơi Cao Tiệm Ly
Chỉ ngươi mới hiểu được ta thôi
Mình ngươi mới hiểu sao ta đã
Trong phút huy hoàng lại run tay.


                    Nguyễn Văn Gia

No comments:

Post a Comment