Sunday, February 3, 2013

TIỄN PHẠM DUY

Nguyễn Tấn Cứ


Sống làm một kiếp cầm ca
Thác làm CHO cõi người ta ngậm buồn
Sống làm một kẻ xa nguồn
Có sông có biển cũng tuồng chia ly
Có Âm nhạc có cầm kỳ
Có vui cho mấy cũng buồn xa quê
Có thác gởi chết quay về
Cũng không thể hết ngón nghề rong chơi
Có vang danh khắp cõi đời
Cũng là tro bụi bạt lời bi ai 
Cũng xong một cuộc chơi dài
Bây giờ ngắn lại một âm thanh ...Xề.

NTC

No comments:

Post a Comment