Sunday, November 1, 2015

QUAN THAM & “VŨ KHÍ LÝ LỊCH”

                     

ĐẤT  NƯỚC  LÀ  CỦA  CHUNG

DÂN  TỘC  LÀ  BÌNH  ĐẲNG

TỔ  QUỐC  LÀ  TRÊN  HẾT

                                      

 


Ông  “ghim”  lý lịch ba đời
Giành lấy đất nước:  “sân chơi riêng mình”
Sợ chi xấu hổ, người khinh
Nhà tù, súng đạn, triều đình của ông
Vung tay, múa mõ, xiềng gông
Hầm hào, lô cốt, cắm chông, xây rào
Nội bất xuất, dễ ai vào
Mình ông múa gậy,  dân nào dám kêu 
TÌNH TỰ DÂN TỘC  “bọt bèo”
Giang sơn gấm vóc lần khều bán ăn
QUYỀN - TIỀN  cao ngất cung trăng
Villa,  xế hộp,  nhà băng có đầy 
Nhà lầu cộng với vàng cây
Đô la, du học bên Tây, đi về
Ba đời chưa đủ, còn chê
“Vũ khí lý lịch”  cần  “phê”(*)  nhiều đời 
Tà tà mãi được rong chơi
Hết CON, CHÁU, CHÍT…đời đời kiếp sau
Lý lịch: quốc sách, “GIÀNH NHAU” (**)
Không sung cũng sướng, không trao cũng trèo 
TÌNH TỰ DÂN TỘC “bọt bèo”
Kẻ "thu vén” hết, phận “bèo” xót xa
LÝ LỊCH: kiếm cớ đẻ ra
Để CON “đầy tớ” quá cha “chủ” mình  
Đúng là thể chế quá kinh
Người ta vứt rác,  ai rinh về dùng ?
KỸ CƯƠNG, XÃ TẮC…não nùng
LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ, BAO DUNG… chẳng còn  
TRANH ĂN, CHẠY CHỨC, RÚT BÒN
Đẻ ra lắm thứ cúi lòn, bon chen
THAM NHŨNG, móc túi… thành quen
“Thừa thắng xốc tới”, ai ngăn được nào ?  
Tổ quốc chẳng lẽ thế sao ?
Gần một thế kỷ mác-mao hãi hùng ! 
 


N.P.Kim Sơn  -  30.10.2015


----------------------------------------------------------------


(*)  : phê  =  đả đời, thành nghiện
(**): giành nhau (nói lái)  =  GIÀU NHANH

No comments:

Post a Comment