Thursday, November 5, 2015

Video Meeting/Tuần hành phản đối Tập Cận Bình tại Saigòn ngày 04/11/2015 do Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng tổ chức


Meeting/Tuần hành chống Tập Cận Bình tại Saigòn ngày 04/11/2015

No comments:

Post a Comment