Thursday, January 7, 2016

KIẾN NGHỊ THỰC THI DÂN CHỦ TRONG ĐƯỜNG LỐI VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

       
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016 

  Kính gửi : - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

                   - Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII 

Kính thưa các Đồng chí!

Sai lầm chống “Tự Diễn biến”, “Tự Chuyển hóa” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái khẳng định trong bế mạc Hội nghị TW 13 ngày 21/12/2015, tiếp tục là nguyên nhân cốt lõi làm Việt Nam thiếu “ĐỘNG LỰC BÊN TRONG”, trở nên một “NƯỚC KHÔNG CHỊU PHÁT TRIỂN”, tức một nước thiếu Dân chủ, Đoàn kết, Sáng tạo, quá nhờ vả Tư tưởng, Vật chất đến từ bên ngoài, dẫn đến ĐẶT VIỆT NAM NẰM NGOÀI TRÀO LƯU PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI.
 


Vì Dân tộc ta quyết tâm Thoát vòng Lạc hậu và Lệ thuộc Ngoại bang để Tiến cùng Thế giới, nên Sứ mệnh Đại hội XII là từ bỏ Tư tưởng và Mô hình Phát triển Cũ đã lỗi thời, xây dựng Văn hóa Mới, Mô hình Phát triển Mới, cũng như có Đường lối Mới sáng suốt, Lãnh đạo Mới xứng tầm.

Để góp phần thực thi sứ mệnh này, chúng tôi, các thành viên Trung tâm Xây dựng Môi trường Văn hóa mới, gồm những người đã cống hiến tuổi trẻ cho đất nước, cho chế độ, luôn đồng thuận, ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc: Trong nước CẤP BÁCH ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ, ĐỔI MỚI THỂ CHẾ từ “Mệnh lệnh” thành “Dân chủ & Pháp quyền”, đồng thời tập trung XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THỰC SỰ; Ngoài nước VỪA HỢP TÁC, VỪA ĐẤU TRANH, kiên quyết Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.

 Vì ĐẢNG PHẢI LÀ ĐẢNG CỦA DÂN TỘC và Đại hội Đảng Toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ, cho nên để THỰC THI DÂN CHỦ TRONG BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI, LỰA CHỌN ĐƯỢC LÃNH ĐẠO XỨNG TẦM, Trung tâm Xây dựng Môi trường Văn hóa mới kiến nghị trong Quy chế bầu cử do Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII thông qua, cần có các nội dung sau: 

1- Đại biểu chính thức của Đại hội và mọi đảng viên chính thức trong Đảng đều có quyền Ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương, cũng như có quyền Đề cử đảng viên là Đại biểu Đại hội và các đảng viên khác trong Đảng vào Ban Chấp hành Trung ương. Việc Ứng cử và Đề cử vừa nêu không lệ thuộc Danh sách Đề cử do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu với Đại hội.

2- Danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Danh sách tự ứng cử hoặc nhận đề cử có giá trị ngang nhau. Đại hội sẽ xem xét, biểu quyết quyết định việc người được đề cử xin rút khỏi danh sách bầu cử. Khi Đại biểu Đại hội chất vấn, thì những người được chất vấn trong danh sách bầu cử, sẽ trực tiếp trả lời tại Hội trường. Danh sách bầu cử do Đại hội biểu quyết, không khống chế con số tối đa.

3- Đại hội xem xét, bãi bỏ các quy định của Ban Chấp hành TW khóa XI về công tác bầu chọn Lãnh đạo không phù hợp nhu cầu Thực tiễn như tuổi tác, vùng miền, ..., cũng như không đúng Điều lệ Đảng, dẫn tới sự chi phối, thậm chí áp đặt của cấp ủy sắp mãn nhiệm đối với nhân sự cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ mới. 

Kính mong các Đồng chí Đại biểu Đại hội quan tâm.

Kính chúc Đại hội Đảng lần thứ XII thành công, TỪ BỎ ĐƯỢC ĐƯỜNG LỐI CŨ ĐÃ BẾ TẮC, từ đó XÂY DỰNG ĐƯỢC CHÍNH TRỊ MỚI, THỂ CHẾ MỚI, VĂN HÓA MỚI, và BẦU CHỌN ĐƯỢC LÃNH ĐẠO ĐỦ BẢN LĨNH: Biết đặt Tổ quốc trên hết, Dân tộc trên hết; Không bảo thủ vì Ý thức hệ; Không Lệ thuộc Ngoại bang; Bên trong không lúng túng trước Khó khăn; Bên ngoài không khiếp nhược trước Thế lực thù địch; Nắm chắc Cơ hội Lớn chưa từng có, đưa Việt Nam Thoát vòng lạc hậu và VỮNG VÀNG TIẾN CÙNG THẾ GIỚI.

      Trân trọng cảm ơn.

 

T/M TRUNG TÂM XÂY DỰNG

 MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA MỚI

 GIÁM ĐỐC 

         TS. Minh Đường
 


 

No comments:

Post a Comment