Friday, September 16, 2016

TƯỢNG ĐÀI NGƯỜI QUẤN CHIẾU

Có lẽ phải xây tượng đài nầy để người Việt sau nầy ghi nhớ đất nước một thời dưới chế độ cộng sản phận người đớn đau đến như vậy


(ảnh FB Trung Tran)

No comments:

Post a Comment