Saturday, December 10, 2016

Cuối tuần cười với Trương Tuần: BÓ TAY CHẤM COM


- Cụ ơi, thằng cả nhà tôi hóa ra thơm lắm.

- A cái cậu hồi bé hay ăn trộm vặt chứ gì.

- Vâng, chính nó.

- Thế giờ cậu giữ chức gì mà thơm?

- Ha ha...nó làm nghề ăn theo nói leo.

- Cụ thể làm chức gì?

- Làm quan vừa vừa, được cái đi cửa nào cũng lọt.

- Làm gì có quan ăn theo nói leo?

- Cụ ơi, không thế có mà toi.

  Quan trên nói "bản sắc" thì phải nói bản sắc.

  Bảo "tuyệt vời" thì nói trên cả tuyệt vời...

- Trời đất ơi, cậu cả nhà cụ hóa ra con vẹt...

- Thời thế thế, thế thời phải thế...

- Bó tay chấm com...

- Thì VƯỠN

 
Trương Tuần


 

 

No comments:

Post a Comment