Saturday, February 11, 2017

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN CỦA BÙI HẰNG VỪA RA KHỎI NHÀ TÙ

Những hình ảnh đầu tiên của Bùi Hằng vừa ra khỏi học viện 
đào tạo đấu tranh dân chủ. Chị tuyên bố đã tốt nghiệp xuất sắc
1 comment: