Wednesday, July 12, 2017

NỖI OAN TÀY TRỜI


Trương Tuần
Oan cho nhà chúng em. Các quan nói nuôi chúng em nên giàu có hoàn toàn sai!
 


Nhà cháu đang bị hàm oan

Giầu vì nuôi lợn, các quan nói vầy

Phận em là phận khố dây

Chỉ dân nghèo mới hằng ngày nuôi em

Em xin khiếu kiện cấp trên

Các quan nói bậy oan khiên tày trời...
 
Nguồn: Theo trannhuong.net

No comments:

Post a Comment