Friday, February 28, 2020

Tháng Hai có 30 ngày: Khí tượng Cộng sản đội đá vá trời !

Đảng bách chiến bách thắng:  30/4/1975 – 30/02/2020

No comments:

Post a Comment