Showing posts with label TƯ LIỆU. Show all posts
Showing posts with label TƯ LIỆU. Show all posts

Saturday, August 13, 2011

TƯ LIỆU QUÝ VỀ CÙ HUY HÀ VŨ

 Đây là một tư liệu được tác giả Đại Nghĩa sưu tầm khá công phu và đầy đủ về những vấn đề liên quan đến Cù Huy Hà Vũ. Tôi xin mạn phép lưu lại trên blog của mình để tiện việc xem xét. Tuy nhiên tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi tác giả Đại Nghĩa, vì tôi là công dân tôn trọng pháp luật hiện hành nên những đoạn có lời lẻ nặng nề xúc phạm đến nhà cầm quyền (mà tôi phải chấp nhận sự cai trị), tôi xin được lược bỏ. Rất mong tác giả niệm tình bỏ qua. Sau đây là nội dung tư liệu đó.

Cù Huy Hà Vũ, người không tầm thường
Cù Huy Hà Vũ một con người mà gần đây chế độ cộng sản làm cho ông trở thành một con người theo giáo sư Ngô Bảo Châu là “không tầm thường” [xin cắt một đoạn]. Khi được tháo củi xổ lồng, con người “không tầm thường” ấy sẽ dọc ngang, ngang dọc, đem tài trai phụng sự đất nước cho thoả chí tang bồng.