Monday, October 16, 2017

THƯ NGUYỄN MẠNH CAN GỬI BỘ CHÍNH TRỊ


Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017 


Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư TW Đảng

Tôi, Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức TW, Chủ tịch Trung tâm Thúc đẩy Kiến tạo, Khởi nghiệp Việt Nam, Viện N/C SENA, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, xin gửi các Đồng chí lời chào trân trọng.

Từ năm 1945 đến năm 1975, mô hình “Chính trị thời Chiến - Kinh tế thời Chiến” hay “Chính trị Mệnh lệnh – Kinh tế Mệnh lệnh”, đã góp phần làm đất nước hòa bình, non sông một mối. Song, kéo dài mô hình này sau năm 1975 lại đẩy đất nước đến bờ suy sụp. Đại hội Đảng VI năm 1986, đã Thay đổi và Áp dụng mô hình “Chính trị Mệnh lệnh – Kinh tế nửa Mệnh lệnh (tức Kinh tế Thị trường định hướng XHCN)”, nhờ đó Việt Nam từ đói, nghèo thành xuất khẩu gạo. Đất nước đã sang Giai đoạn mới và mô hình từ Đại hội VI không thể kéo dài hơn nữa. Tôi và các chuyên gia Viện N/C SENA cho rằng, về Nhận thức cần xem: Mô hình lâu dài là “Chính trị Dân chủ Pháp quyền – Kinh tế Thị trường thực sự”; Nhưng vì Dân chủ là một quá trình, nên để phù hợp Thực tiễn Việt Nam, cần làm rõ: Mô hình quá độ là “Chính trị nửa Mệnh lệnh – Kinh tế Thị trường thực sự”.

Đây chính là Sứ mệnh của Hội nghị TW 7 sắp tới; Dĩ nhiên, biết “Làm gì” mới có thể xác định: “Làm thế nào” tức Tổ chức và “Ai làm” tức Nhân sự. Không làm vậy thì Lý luận vẫn bế tắc, mọi việc vẫn bất cập, ví như Diễn văn Bế mạc Hội nghị TW 6 ngày 11/10/2017 đã lúng túng, lại tùy tiện với Đảng, với Dân khi viết: “Ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa. Từ nay trở đi,... xử lý nghiêm”.

Nói thế may chỉ có lý khi Đảng bị ăn cắp, còn Tham nhũng là ăn cắp của Dân; Tội danh này phải có Luật pháp xử lý, người bị hại là Dân phải được có ý kiến; Không ai có quyền làm khác; Không ai có quyền cho Tham nhũng an toàn. Chưa kể, chống Tham nhũng thất bại, Ai chịu trách nhiệm?

Để thoát khỏi tình trạng này, trước hết cần Thay đổi Lý luận Lãnh đạo, Văn hóa Lãnh đạo. Về Lý luận Lãnh đạo: Phải thực sự lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, phải xác định đây là Di sản vô giá của Dân tộc và chấm dứt việc tuyên truyền sai, xem Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là “Áp dụng sáng tạo” tư tưởng, chủ nghĩa ngoại lai. Về Văn hóa Lãnh đạo: Phải Trân trọng, Liên kết, Thống nhất với Trí thức, trên cơ sở tư duy “Bình đẳng - Hòa hợp - Sáng tạo”.

 Xin tặng mỗi Đồng chí cuốn “Việt Nam phải là Quốc gia Đàng hoàng hơn” của tôi, cuốn “Suy ngẫm về Tuyên ngôn Phát triển” của Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA. Liên tục 15 năm, Tổ chức trí thức này luôn đưa Chiến lược phù hợp Thực tiễn, và luôn bị quy là “Trái đường lối”.

Từ năm 2002, Nhà Văn hóa, GS. Vũ Khiêu có viết về các đề xuất của Think Tank SENA: “Mang lại cho tôi Niềm tin mãnh liệt đối với Tổ quốc và giới Trẻ Việt Nam”. Tôi nghĩ: “Thành công hay Thất bại, Ngẩng cao hay Cúi đầu, đều do ứng xử với Văn hóa và Trí thức”.

Trân trọng. 


Nguyễn Mạnh Can

No comments:

Post a Comment