Friday, November 10, 2017

VỀ THỜI ĐỒ CỔ


Trương Tuần 


- Cụ ơi, sao báo chí hay viết "không quản được thì cấm" là ý thế nào cụ ?

- Lại còn hỏi, không quản được cấm cho an toàn. Năng lực quản lý kém nên dùng mệnh lệnh thôi.

- Chán nhoét nhỉ cụ, nghe nói đang định cấm chú Phây búc với bác Gu gồ.

- Thì ngại mạng xã hội, mà không chừng có anh muốn nhảy vào thay thế.

- Bỏ mẹ, họ muốn hoà nhập mà cứ chơi một mình. Nghe ai xui dại là đưa ta về thời đồ cổ cụ nhỉ.

- Thì VƯỠN... 


No comments:

Post a Comment