Wednesday, March 14, 2018

Đến tưởng niệm liệt sĩ cũng như đi ăn trộm


Đặng Bích Phượng
Giỗ sớm tại nghĩa trang liệt sĩ. Người của nghĩa trang ra nhắc nhở làm nhanh lên. Vừa cuộn băng rôn lại, nhà em vừa bảo:
- Khổ! Đến tưởng niệm liệt sĩ cũng như đi ăn trộm.
Nhưng mọi người cũng cảm ơn các anh ở nghĩa trang, đã "cho" chúng tôi được bày tỏ lòng biết ơn và thương nhớ các liệt sĩ.
Ra về, người của nghĩa trang tươi cười tiễn "đoàn", bảo tưởng niệm liệt sĩ thế này là tốt qúa còn gì? Nhà em bảo thế mà ra thắp hương ở lư hương dưới chân vua Lý là chúng nó bắt đấy.
Khốn nạn không?


No comments:

Post a Comment