Saturday, October 8, 2011

NHÂN TÀI VIỆT Ở HẢI NGOẠI 5


Trịnh Xuân Thuận
Nhà triết học và thi nhân của ngành Vật Lý Thiên Văn
                                                                 Xuân Hạo