Thursday, November 5, 2015

TUYÊN BỐ VỀ CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA ÔNG TẬP CẬN BÌNH


 Bổ sung đợt 2, đến chiều ngày 04/11 tổng cộng 11 tổ chức và 801 người ký

Xin tiếp tục ký tên đến ngày 7/11/2015

Nhận chữ ký đến 21 giờ ngày 7/11 (giờ Việt Nam) tại địa chỉ email:

                                tuyenbotapcanbinh@gmail.com

Hoặc bấm vào đây để ký thẳng

                           http://tinyurl.com/tuyenbotapcanbinh

(Xin ghi rõ: họ tên, nghề nghiệp/chức danh (nếu có), tỉnh/thành phố, quốc gia)


Bấm vào đây để đọc Danh sách 801 người đã ký tên đến ngày 04/11/2015 và TUYÊN BỐ VỀ CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA ÔNG TẬP CẬN BÌNH
 

No comments:

Post a Comment