Friday, April 8, 2016

Kết quả kiểm phiếu hội nghị cử tri


NƠI CƯ TRÚ:

1. Ông Hoàng Dũng (Sài Gòn): 7 % .
[đấu tố]
2. Bà Đỗ Nguyễn Mai Khôi (Khánh Hòa): Có 68 phiếu bầu, 28 tín nhiệm, 32 không, 8 trắng. Tỷ lệ ủng hộ 28 %.
[đấu tố]
3. Bà Lâm Ngân Mai (Sài Gòn): 3/82 phiếu ủng hộ. Trong đó có mẹ Ngân Mai và Ngân Mai, và một người chưa biết họ tên.
[đấu tố]
4. Ông Võ An Đôn (Phú Yên): 29/86. Kiểm phiếu lén lút trong ngôi miếu hoang. [đấu tố]
5. Ông Đỗ Anh Tuấn (Vĩnh Phúc): 70/71 người không ủng hộ. (chỉ 01 phiếu) [đấu tố]
6. Bà Nguyễn Trang Nhung (Sài Gòn): Tín nhiệm làm Đại biểu QH: 1/63.[đấu tố]
7. Ông Bùi Minh Quốc (Lâm Đồng): Bỏ về vì hội nghị trở thành cuộc đấu tố. [đấu tố]
8. Ông Nguyễn Chí Trung (Sài Gòn): Tuyên bố tẩy chay hội nghị cử tri. [đấu tố]
9. Ông Ngô Anh Tuấn: 36 tín nhiệm, 39 không tín nhiệm và 01 phiếu không hợp lệ (tổng thể 76 phiếu). Họp mà không báo cho người ứng cử. [đấu tố]
10. Ông Ngô Xuân Phúc (Nghệ An): có 10 ủng hộ /106 phiếu phát ra. [đấu tố]

NƠI LÀM VIỆC:
 

1. Ông Đỗ Anh Tuấn (Vĩnh Phúc); 8,6 % đồng ý. [đấu tố]
2. Bà Nguyễn Thúy Hạnh (Hà Nội): 100 % đồng ý.
3. Ông Võ An Đôn (Phú Yên): 6/16 phiếu. [đấu tố] 
4. Ông Ngô Anh Tuấn: 100 % đồng ý. 
5. Bà Nguyễn Trang Nhung (Sài Gòn): 100 % đồng ý (62/62 phiếu). 

Danh sách sẽ tiếp tục cập nhật, để chúng ta cùng biết "dân chủ đến thế là cùng" là thế nào!

No comments:

Post a Comment