Wednesday, July 6, 2016

Dưới biển, trên trời còn nhiều ‘ẩn số’!


Bùi Tín

 
Các nhà lãnh đo Formosa Hà Tĩnh xin li v s c môi trường.
 

Thế là theo hy vng ca B Chính tr Hà Ni, cuc khng hong cá chết min Trung coi như kết thúc vi cuc hp báo ngày 30/6. B Công an, Ban Tuyên giáo TƯ đã tính toán k, ch ra chuyn "php phù đin" quen thuc đ coi là th phm duy nht ca thm ha ven bin min Trung. Chng l li mang "dòng đin php phù" ra tòa đ tr ti ? Coi như hòa c làng !.


Đ xoa du dư lun, chính quyn CS và Công ty Formosa ngã giá bi thường na t đô la, coi như mt s đn bù phi chăng, sòng phng. Theo đúng chính sách bá quyn kết hp c cà rt và cái gy, trước khi đưa ra ½ t đô la, b Công an hp đe da nhng k "phn đng li dng lòng dân đ kích đng qun chúng chng đi và gây biu tình".

Thế nhưng vào thi đim này, chng còn ai run s trước cường quyn thô bo, phi lý và phm pháp. Dư lun xã hi đã vượt quá đnh đim ca s s hãi nhu nhược t hàng chc năm ri và ngày mt cng ci bo v l phi và chân lý cũng như pháp lut quc tế văn minh và tôn trng nhân quyn. Ngay trong và sau cuc hp báo hàng lot câu hi được công khai đưa ra rt kp thi, sâu sc và chính đáng:

- Lý do "mt đin" có chính đáng hay không? Mt nhà máy ln như thế mà không có máy đin d phòng hay sao? Cn lý gii rõ trc trc v đin dn đến thm ha môi sinh ra sao?

- Các đc t và các kim loi rt đc như Phenol, Cyanure phát sinh t đâu, nng đ ra sao, tác hi ra sao, được kim soát, sàng lc ra sao trong h thng nhà máy?

- Trách nhim ca nhà máy và trách nhim ca cơ quan giám sát môi trường ca chính quyn đa phương ra sao, đến mc nào, n nếp kim tra đnh kỳ và thường xuyên ra sao?

- Nguyên nhân ch yếu gây thm ha to ln này là gì? Do sơ xut, yếu kém hay do c tình gây tai ha do đng cơ chính tr, kinh tế, xã hi? Có th có mưu đ mang tính cht dit chng đ chinh phc, thng tr dân tc ta không?

- Trách nhim ch yếu được xác đnh là do công ty ph do Trung

quc lc đa điu hành, vy Trung Cng có trách nhim và ý đ ra sao, cn làm rõ. Đây có phi là mt mưu đ thâm him trong c mt h thng mưu đ ln nh ca Trung Cng hay không? Chuyến sang VN ca ông Dương Khiết Trì có liên quan gì đến v khng hong môi trường này?

- S kin cá chết ven bin và cá chết nhiu con sông lch Thanh Hóa, Hà Ni, Sài Gòn, Bình Thun, Cà Mau... có liên h gì vi nhau, hay ch là s trùng hp ngu nhiên?

- Có cn đưa v này ra xét x theo lut pháp không? Và căn c nào đ tiếp nhn đ ngh bi thường ½ t đôla? Con s này có hp lý hay không?

- Trách nhim ca các quan chc đa phương ra sao ? Đc bit là Bí thư và Ch tch Tnh Hà Tĩnh, các viên chc trong S Đu tư, Nông nghip,Tài nguyên Môi trường ca tnh trong quan h vi Công ty Formosa, có tư túi tham nhũng, nhn quà biếu đ to mi d dàng, c tình làm sai quy đnh, sai quyn hn, đến mc cn truy t hay không?

- Trách nhim ca các B trưởng Kế hoch – Đu tư, Tài nguyên Môi trường, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Khoa hc và Công nghip ra sao? Do trình đ, quan liêu hay còn do tham nhũng quà cáp biếu xén gì không?

Chuyn dưới bin còn chưa n, li thêm bao nhiêu câu hi mi, còn lâu mi n đnh được nhân tâm, nim tin ca nhân dân còn lâu mi phc hi, đ xem phiên hp đu ca Quc hi mi các đi biu có dám cht vn chính ph và đng hay không. Hay li như Quc hi cũ, đến phiên bế mc mi có đi biu than phin là Quc hi không h t thái đ công khai ca mình v tình hình bin Đông.

Còn chuyn trên tri đang gây nhiu hoài nghi bc bi trong công lun là chuyn 2 chiếc máy bay rơi mt cách khó hiu và khó gii thích cho trôi chy. Mt máy bay hun luyn trong mt cuc bay tp do 2 người lái gii nht, có nhiu gi bay nht b rơi, mt người không kp m dù như b trói cht khi rơi. Mt chiếc máy bay đi tìm kiếm li b rơi cách rt xa đim rơi được xác đnh ca chiếc máy bay th nht, lc sang vùng ca Trung Quc, làm thêm 9 người chết. Hai s kin bi thm xy ra khi Trung Quc đang t chc din tp bn đn tht, đúng vào lúc Trung Cng huênh hoang v ’’vùng phòng không t do‘’ bt kh xâm phm và đang thí đim v cuc chiến tranh can nhiu, chiến tranh đin t gây hn lon trong không gian truyn tin bng mã s, mt đnh cao mi m đang thc nghim ca chiến tranh hin đi.

B Quc phòng không lý gii được rõ ràng các s c bi thm này. Còn có nhng chuyn lên gân quá mc, rt là không bình thường, như đ bưng bít điu gì là s tht khó gii thích. Sao li vi vã thăng cp người b nn t thượng tá lên đi tá, coi như anh hùng, vi nhn v nn nhân vào dy trường đc bit mà không rõ trình đ ra sao, ri cp thêm nhà trong khi gia đình đã có mt bit th sang trng và còn có nhà cho thuê.

Vướng mc cui cùng ca qun chúng nhân dân đông đo mà đi din là các t chc Xã hi Dân s là hướng chính tr ca B Chính tr, B Công an, Ban tuyên giáo trung ương đã hoàn toàn sai lch khi chú tâm răn đe, cnh giác, đàn áp các công dân yêu nước, yêu dân ch và yêu nhân quyn, trong khi đó li hoàn toàn tê lit cnh giác vi các mưu đ bành trướng bá quyn và tay sai l liu ca chúng. L ra lc lượng Công an phi kim soát k các hot đng ca bt k cp nào có kh năng bán mình cho qu, dù là Phó th tướng nay là Bí thư thành y Th đô, dù là Thượng tướng Th trưởng Quc phòng tng hai ln b ngăn không cho vào Trung ương đ nay nghim nhiên là y viên thường trc ca Đng y quân s Trung ương, k mà t năm 2004 Đi Tướng Võ Nguyên Giáp, Đi tướng Chu Huy Mân, Đi Tướng Nguyn Quyết và hơn 20 thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng và s quan cp cao đã t cáo là th phm đu s ca V án Siêu Nghiêm Trng phá hoi Quân đi, phá hoi đng CS và đt nước. K này đã b chính s quan Tng cc II t cáo là có quan h cht ch vi Tình báo Hoa Nam, cơ quan tình báo Trung Quc ta xung Đông Nam Á.

Tướng Công An Trn Đi Quang và tướng Công an Tô Lâm, nay là Ch tch nước và B trưởng Công an, có trách nhim ln nht trong vic đi đu huy đng các cán b gii nht trong ngành tình báo gii mã các s kin trên tri dưới bin trên đây, xem có liên quan gì đến cơn điên ca Tp Cn Bình khi tòa Án quc tế sp công b kết lun bt li cho Bc Kinh, và vic Dương Khiết Trì vi sang Hà Ni ngay sau khi Trung Quc b t cáo là k ti phm chính trong v án môi trường trên đây. Đây mi là nhng n s cn tìm ra và gii quyết

Bùi Tín

No comments:

Post a Comment