Tuesday, November 15, 2016

AI CHỐNG LƯNG ?


Trộm một con chó: ra tòa
Giết biển, cướp kế sinh nhai
hàng triệu người 4 tỉnh
Formosa chỉ đền tiền tí tẹo
Là nỉ hảo
Ai chống lưng ?
Ai chống lưng ?
Ai chống lưng ?

 
Trương Tuần

No comments:

Post a Comment