Wednesday, March 1, 2017

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NƯỚC TA


Hội đồng Giải thưởng nước ta

Quả là thông tuệ quả là công minh

Trương Tuần
He He... Xem tranh Trương Tuần lại nhớ đến Hội đồng Lý luận Trung ương!

No comments:

Post a Comment