Monday, March 12, 2018

KHÔNG DÂN NÀO NUÔI NỔI BỘ MÁY CÁI TRỊ NHƯ NƯỚC TA!

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT RÕ ĐIỀU NÀY

Nước Mỹ, quốc gia gần 325 triệu dân, Chính phủ gồm có: 1 Tổng thống, 1 Phó Tổng thống, 15 Bộ trưởng, 14 Thứ trưởng (bộ Giáo Dục không có Thứ trưởng). Các đảng phái hoạt động độc lập và không bao giờ được sử dụng tiền ngân sách nhà nước.

Nhật Bản, quốc gia khoảng 127 triệu dân, Chính phủ gồm có: 1 Thủ tướng, không có Phó Thủ tướng, 16 Bộ trưởng, 16 Thứ trưởng. Các đảng phái hoạt động độc lập và không bao giờ được sử dụng tiền ngân sách nhà nước.

Việt Nam, quốc gia gần 93,5 triệu dân, Chính phủ gồm: 1 Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao là Phó Thủ tướng), hơn 130 Thứ trưởng. Một đảng Cộng sản trực tiếp lãnh đạo Chính phủ (qua Ban cán sự đảng) và sử dụng tiền ngân sách nhà nước.

Kết quả:
- Tổng thu nhập quốc nội trên đầu người (GDP per capita) của Mỹ: 53.041,98 USD/năm.
- Của Nhật: 38.633,71 USD/năm.
- Của Việt Nam: 2.200 USD/năm.

No comments:

Post a Comment