Friday, July 6, 2018

Tôi nhìn kỹ không thấy Hoàng sa, Trường sa.


Mạc Văn TrangTôi không thích Ông Mao
Nhưng tôi thích ông đang cầm trên tay tấm bản đồ
Của tổ quốc ông - tôi nhìn kỹ không thấy  hoàng sa , trường sa.


No comments:

Post a Comment