02/12/2011

Hẹn ngày thái lai

Hẹn ngày thái lai


Nhớ ngày sinh nhật của anh [1] 
Nỗi đau thế sự kết thành lẵng hoa. 
Lòng son vượt sắt nhà pha [2] 
Chung tay ôm lấy sơn hà ngả nghiêng.
Say pháp lý, quên niềm riêng 
Phiêu diêu Vũ trụ Lửa thiêng cũng gần [3]
Mẹ sinh ta chẳng thánh thần 
Biển đời Thiện Ác tự thân vẫy vùng. 

Bắt anh hùng, đã anh hùng 
Phong trần rũ sạch nên công một ngày. 
Nhân quần tay đã trong tay 
Đá mềm chân cứng… hẹn ngày thái lai! 

2/12/2011 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire