29/02/2012

VẪN DUY Ý CHÍ VÀ DUY TÂM CHỦ QUAN TRONG CÁC GIẢI PHÁP CHỈNH ĐỐN ĐẢNG ?

 Phạm Viết Đào.


Phần 1: Đảng muốn chỉnh đốn nhưng lại phớt lờ vai trò, nguồn sinh lực từ nhân dân ?

Nghiên cứu những ý kiến phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hi ngh toàn quc quán trit, trin khai Ngh quyết Trung ương 4 (khóa XI) thấy ông quán triệt 4 nội dung, trong đó có 2 nội dung quan trọng của hội nghị lần này:
- “Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đây là bài học lớn, là kết luận sâu sắc, đúc rút qua quá trình hơn 80 năm hoạt động của Đảng. Càng đi vào đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, càng cần phải coi trọng công tác xây dựng Đảng; đây là nhân tố đảm bảo thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
- Thứ tư, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá điên cuồng sự nghiệp đổi mới của đất nước ta nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh tình hình trên, Đảng ta luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.”
Như vậy là: TBT vẫn coi nhiệm vụ chống các thế lực thù địch là "then chốt ", là một trong 4 nội dung quan trọng trong Nghị quyết chính đốn Đảng lần này; các thế lực thù địch siêu hình vẫn tiếp tục được coi là đang thách thức sự tồn tại cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng ?
Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào 3 vấn đề cấp bách: Thứ nhất, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung đó có quan hệ gắn bó, trong đó, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, mang tính cấp bách nhất.” 
Và nhóm 4 giải pháp: (1)Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong và gương mẫu của cấp trên; (2) Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; (3) Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; (4) Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tinh thần toát lên trong các nhóm giải pháp đó là: Xác định những việc cần làm, có thể làm ngay và những việc cần có thời gian chuẩn bị, nhất là về vấn đề xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách kiên quyết, hiệu quả.”
Trong các nội dung trên không có dòng nào, câu nào đề cập tới vai trò của nhân dân trong việc góp phần chỉnh đốn Đảng; Đáng lý ra: Muốn chỉnh đốn được Đảng phải dựa vào dân, tin dân, phải nghe dân; Có nghe dân, Đảng gần dân, hiểu được dân vì “ chở thuyền và lật thuyền cũng là dân” thì Đảng mới củng cố, mới đẩy lùi được suy thoái để mà tồn tại và phát triển ? Câu châm ngôn thời chống Mỹ: Khó vạn lần dân liệu cũng xong…trở thành câu nằm lòng của cả một dân tộc trong một giai đoạn cam go nhưng trong Hội nghị trung ương chỉnh đốn Đảng lại phớt lờ nguồn sức mạnh vĩ đại này ? Đảng có được ngày hôm nay là do trước đây từng dựa vào nhân dân, xương máu của nhân dân bao thế hệ thế mà giờ đây Hội nghị này, trong 4 nội dung và lại phớt lờ vai trò của nhân dân thì làm sao Đảng vững mạnh được, chỉnh đốn được. Khi một Ban chấp hành Trung ương coi thường dân như vậy, phớt lờ dân như vậy và mọi sai trái, suy thoái lại đổ cho thế lực thù địch thì nghe có thấu tình đạt lý không ?
Tại hải ngoại, một số phần tử giương ngọn cờ " Chống cộng " lên thực chất để kiếm cớ gây sự, huy động sự quyên góp của những bà con Việt kiều lương thiện, đang có đồng ra đồng vào...Còn Đảng ?)
Khi ra đời, Đảng hoàn toàn dựa vào nhân dân: nhân dân nuôi dưỡng, chở che; Để giành chính quyền về tay mình, Đảng cũng phải sử dụng sức mạnh bạo lực của toàn dân: Cuộc cách mạng tháng 8 giành được chính  quyền là do sức mạnh bạo lực của toàn dân vì năm 1945, cả nước chỉ có 5000 đảng viên ?! Rồi 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nếu không có xương máu của nhân dân, tiền của của nhân dân liệu một mình tổ chức Đảng cùng với các vị đảng viên có gánh vác nổi không ?
Những việc làm làm tai ngược, tai hại mất uy tín của Đảng như Tham ô, cửa quyền, áp bức dân chúng quá đáng như vụ Vinashin, như PMU 18, như Tiên Lãng đều do cán bộ Đảng gây ra chứ không do một thế lực thù địch nào gây ra cả…Người dân mất lòng tin vào Đảng do bởi các hành vi suy đồi cụ thể đó chứ họ đâu có thời gian để đọc những luận thuyết trên trời dưới biển, họ đâu bị các thế lực thù địch tuyên truyền, xuyên tạc đường lối chủ trương hay, việc làm ích nước lợi dân của các tổ chức Đảng, của các ông đảng viên...
Về phương diện tuyên truyền: Rất mong các cơ quan tuyên giáo của Đảng chỉ ra các thế lực thù địch nào, đã có các hành vi cụ thể gì tác động vào cái gì cụ thể để chống lại Đảng, làm cho nhân dân mất lòng tin vào Đảng ? Vậy xin hỏi Đảng một bộ phận đảng viên suy thoái nghiêm trọng như ý kiến của TBT Nguyễn Phú Trọng là do thế lực thù địch chống phá điên cuồng cài vào, mua chuộc, dụ dỗ làm cho họ suy thoái; hay do nhân dân bị thế lực thù địch kích động, xuyên tạc nên đã "trông gà hóa cuốc", nhìn nhận một bộ phận đảng viên cốt cán của Đảng giống như những phường trộm cướp ?
Đảng ra đời, thoát thai từ nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng chở che, những điều này đã được văn kiện Đảng đề cập nhiều trong những năm 60 của thế kỷ trước, thế mà giời đây ??? Thế mà giờ đây đứng trước nguy cơ suy thoái, sụp đổ Đảng lại không nhận ra bài học vỡ lòng: Muốn củng cố Đảng, muốn xây dựng Đảng phải dựa vào dân, phải nghiên cứu xem tại sao nhân dân mất lòng tin; Đảng không những không hiểu vì sao nhân dân lại suy nghĩ về Đảng như hiện nay mà lại quay sang đổ cho thế lực thù địch, đổ cho các tác nhân khách quan làm hỏng Đảng ? Trong khi đó thì qua các chuyến thăm ngoại giao thấy Việt Nam có quan hệ hữu nghị với hầu hết các nước lớn trên thế giới ? Vậy xin hỏi các thể lực thù địch này nảy nòi từ đâu ra ?!
Đúng một con bệnh bị đổ bệnh rất nhiều trường hợp do tác nhân khách quan: bị phơi nhiễm do bị dịch lan truyền, thời tiết, khí hậu, môi trường…Nhưng xin hỏi tại sao cùng môi trường đó, hoàn cảnh đó số người bị mắc nhiễm bệnh chỉ chiếm phần nghìn, phần triệu; nếu là do khách quan chi phối thì tất cả bị nhiễm hết chứ ? Một điều sơ đẳng như vậy mà tại sao các bộ óc tinh túy nhất của Đảng cũng không nhận ra?
Xin thưa với Đảng rằng: nhân dân không chỉ là cái ngai bệ thờ để Đảng đặt lên đó những bức hoành phi sơn son thếp vàng vinh danh Đảng mà “ nhân dân “ còn là thị trường tiêu hóa các chủ trương chính sách của Đảng, è lưng ra để gánh, đóng thuế nuôi các ông Đảng viên ngồi lên đầu lên cổ mình ? Thế mà một hội nghị bàn về một việc đại sự; xem lại cách làm việc của Đảng lại không xem xét đến vai trò của nhân dân, có sái với cương lĩnh: Của dân, do dân và vì dân mà Đảng đã đề ra không ? Hay Đảng cho rằng khi mình đã trở thành Đảng cầm quyền thì không cần nhân dân nữa; "nhân dân là tờ giấy trắng"... như Mao Trạch Đông từng nói ?
Marx đã viết ( đại ý ): Quan hệ sản xuất không chỉ sản sinh ra vật phẩm tiêu dùng mà còn sản sinh ra người tiêu dùng; Bởi người tiêu dùng rất nhiều khi nó không phải là sản phẩm thụ động của quan hệ sản xuất mà nó còn tác động trở lại làm thay đổi quan hệ sản xuất…Điều này dễ hiểu vì đã quan hệ thì trường là “Cung-Cầu”; đây là một cặp phạm trù biện chứng, tác động qua lại hữu cơ chứ làm gì có chuyện áp đặt chủ quan một chiều ? Thế mà Đảng chỉ biết mình, chỉ biết trách nhiệm, vai trò của phía Cung mà bất cần biết hiện nay Cầu có còn như điều mình lập trình ? Khi thấy Cầu không như những điều đã lập trình trong “ bộ nhớ “ già nua, cổ lỗ, lỗi môd, quá đát do quan liêu, xa rời thức tế và không chịu học hỏi để nâng tầm mình lên… 
Đọc các văn kiện của Đảng những năm gần đây thấy các tổ chức Đảng, các cơ quan Đảng và các ông đảng viên bảo thủ rất dị ứng, hoảng hốt với phạm trù “ tự diễn biến hòa bình “…Báo Quân đội nhân dân đã dành hẳn chuyên mục thường xuyên viết các bài chống lại Tự diễn biến hòa bình ? Tại sao lại chống lại quy luật phát triển, sinh tồn tự nhiên như vậy ? Một cơ thể con người bình thường muốn duy trì sự sống hàng ngày phải ăn, ngủ, hít thở khí trời, phải thực thi một quá trình trao đổi chất thường trực, nghiêm minh thì mới duy trì được sự sống sinh vật; Một Đảng nhận là marxit, tồn tại và phát triển dựa vào 2 nguyên lý: Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử mà lại sợ sự tự diễn biến; về sinh học thực chất đó là quá trình trao đổi chất thuần túy sinh học… Trái tim nhỏ bé của cơ thể người hàng ngày phải bơm hàng trăm lít máu chở hồng cầu tới các bộ phận trong cơ thể và hút về các máu thải, máu đen để tinh luyện trở lại, để tái duy trì sự sống là điều mà một học sinh phổ thông cũng đã được dạy trên ghế nhà trường.

                                                   Đoan Trang " lộ hàng "...
Những vụ án kinh tế lớn như PMU 16, Vinashin, vụ cướp đất tại Tiên Lãng đã làm “ lộ hàng “, đã phơi bày cái mặt trái của cái cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ” ? Đảng lãnh đạo kiểu gì, nhà nước quản lý kiểu gì mà: Bùi Tiến Dũng Tổng Giám đốc PMU 18 mang hàng trăm ngàn đôla tiền tham ô đi đánh bạc mà không biết, ( Bùi Tiến Dũng bị bắt không do cơ quan điều tra, quản lý phát hiện mà do vỡ lở từ một trùm tổ chức đánh bạc bị bắt ); người ta rút ruột hàng tỷ USD tiền nhà nước ( trong vụ VINASHIN ) trong một thời gian ngắn, rút cho tới khi cạn kiệt rồi mới biết; một chủ tịch huyện ngang nhiên huy động trăm bộ đội, công an, dân phòng vào cướp phá tài sản của một nông dân làm ra bằng mồ hôi xương máu của mình giữa ban ngày nhưng lại có nguy cơ bị chìm xuồng nếu không có cư dân mạng, những nghĩa binh trong lĩnh vực thông tin nhảy vào cứu ? Nếu không có lực lượng này thì Đoàn Văn Vươn đã rũ tù chứ đâu phải nhờ vào sự sáng suốt của chính quyền và cấp ủy Hải Phòng ???
                         ( Còn tiếp )

Phần 2: "CHỈNH ĐỐN ĐẢNG" HAY LIÊN HOAN "NGHỆ THUẬT CHỈNH ĐỐN ĐẢNG" ?

6 commentaires:

 1. Tại sao chế độ CS.bất cứ ở nước nào cũng lo ngay ngáy về quyền lực của họ đến nỗi họ chỉ
  chăm chăm chú chú làm sao giữ vững chế độ mà
  có người như nhà văn Kim Dung đã "ám chỉ" qua
  những truyện kiếm hiệp của ông với khẩu hiệu
  "muôn năm trường trị,nhất thống giang hồ" ?
  Sở dĩ thế là vi,theo tôi,chế độ họ có vấn đề
  về nền tảng mà trên đó,họ dựng lên nhà nước
  không được danh chính ngôn thuận.Cướp chính
  quyền là thủ đoạn của các chế độ này,không
  cần thông qua bầu cử tự do,họ tự phong và tự
  tiện dàn xếp với nhau theo kiểu "mặc aó thụng vái nhau" trong tầng lớp thống trị,không cần
  biết đến nguyện vọng tầng lớp bị trị,nói chi
  phục vụ hay làm đầy tớ dân như họ xoen xoét ở đầu môi chót lưỡi !
  Do đó,trong việc gọi là chỉnh đốn đảng nói trên,
  ngài NPT.cũng đã nói rõ là cứu chế độ,cứu đảng
  chứ có phải cứu dân,cứu nươc đâu mà tác giả họ
  Pham lại than thở là không thấy nói gì đến dân.
  Chỉ khi nào nước ta dân chủ thi lúc đó chẳng ai
  lo bị lật đổ cả vì chính quyền nhà nước được trao cho đảng nào thành lập thì vận hành dựa trên nền tảng là Hiến Pháp.
  Chính vì lo bảo vệ quyền lực mà đảng csVN.đã
  bỏ ra qúa nhiều tiền của,lập ra qúa nhiều tổ
  chức tay chân của mình để làm mỗi việc là theo
  dõi để truy bức những ai dám có ý kiến khác với
  họ,do đó còn đâu thì giờ mà phục vụ quyền lợi
  của nhân dân cũng như không còn có nhiều tiền
  của để xây đường sá,bệnh viện,chợ búa v.v.cho
  người dân được hưởng lợi.
  Cả hệ thống đảng và chính phủ có không biết bao người cần được trả lương đã ngốn hết ngân sách nhà nước như thế thì làm sao có điều kiện tốt để phát triển đất nước nhanh chóng hòng sánh vai với các nước khác ?
  Nước ta vinh hay nhục là trách nhiệm của đảng
  csVN.nếu không thì họ phải tạo điều kiện cho chính toàn dân VN.gánh lấy.Mong thay !

  RépondreSupprimer
 2. Càng kêu càng dở, càng đẩy càng tụt.
  Chỉnh không được thì đốn à, vậy nên mới nói chỉnh đốn?

  RépondreSupprimer
 3. Nmucar: Họ nói đùa đấy bác Huỳnh ạ!
  60 NĂM NAY nhất là từ năm 1954 đến giờ có cái gì mà họ nói thật và làm như họ nói?
  Bản chất của một học thuyết là thế cho nên ta cũng chẳng nên kì vọng gì cho thêm phần hẫng hụt.

  RépondreSupprimer
 4. dân thường1 mars 2012 à 12:42

  Trich: "...Đảng ta luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.”
  Trích dẫn trên cho thấy đảng không thèm quan tới sự tồn vong dân tộc, mà chỉ quan tâm tới sự tồn vong của đảng và cái chế độ do đảng nặn ra.

  RépondreSupprimer
 5. Đảng tốt thật sự, đừng có sâu mọt gì thì bố thằng thù địch nào chen vào chống phá được.

  Vậy thì, trước khi kêu gọi "chỉnh" hãy "đốn" - mà phải làm thật sự chứ đừng nể nang - những kẻ bôi nhọ, làm xấu đảng trước đã.

  Hãy làm, đừng diễn !

  RépondreSupprimer
 6. Trong suy nghĩ của tất cả đảng viên, của đảng Cộng Sản VN, nhân dân không có vai trò nào cả; ngày nay, sau khi đã nắm được chính quyền, đảng viên và đảng Cộng Sản chỉ phục vụ cho đảng, cho quyền lợi của đảng viên mà thôi; không còn là đảng "Công Nông" nữa
  Không thể nào chỉnh đốn, sửa sai khi một đảng viên cao cấp, đúng đầu ngành hành pháp, một vị thủ tướng tuyên bố vào tháng 11-2009 "Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào". Đây là một phát biểu trưóc Quốc Hội VN, một cơ chế lập pháp, "theo lý thuyết là cơ quan có quyền lực tối cao" của quốc gia VN. Những vị quan chức làm sai, tham nhũng nghe thật mát lòng; tự dặn lòng "phải cố gắng làm nhanh, lẹ và nhiều hơn nữa; cơ hội đã mở cửa chính thức đấy".
  Câu phát biểu đầy ấn tượng được bổ túc rỏ ràng hơn với Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng "Hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, “cách chức đi, kỷ luật đi”, ngày mai thấy sai chỗ kia, “cách chức đi, kỷ luật đi”, lấy ai mà làm việc các đồng chí ?" vào tháng 06-2010 và củng được phát biểu trước Quốc Hội VN.
  Vinashin thua lỗ trên 4 tỷ đô la; Nguyễn Tấn Dũng là người chính thức quyết định tất cả dự án của Vinashin; ông nhận trách nhiệm nhưng không bị một kỷ luật naò cả. Toàn thể nhân dân VN bị kỷ luật "phải trả hết cái khoãng nợ hơn 4 tỷ đô la này".
  Xin quý vị độc giả tự suy về kết quả của vụ việc chỉnh đốn lần này; một màn biểu diễn mát xa nhân dân ?; một thao tác kỷ thuật "mở van áp lực" để bảo đảm an toàn cho bộ máy lộc xộc, lệt xệt, lủng củng, quá lỗi thời ?.

  RépondreSupprimer