Saturday, July 27, 2013

KHÔNG ĐỀ 5

- Khẩn thiết xin ngài ủng hộ chúng tôi vào...pê pê đê
- về cắt cái đó đi
- xin lỗi nói lộn, vào tê pê pê chứ không phải pê đê
- cũng về cắt cái đó đi
- chỉ đồng chí Răng chắc mới còn dùng cái đó, chứ chúng tôi quẹo hết rồi, cắt hay không là không cần thiết.
- chứ ngài tưởng tôi bảo các ngài cắt cái gì?
- chứ cái gì?
- điều 4
(Facebook Hồ Ly Tiên)

1 comment: