24/09/2019

THƠ THÁI BÁ TÂN : NẾU KHÔNG CÓ CỘNG SẢNNếu không có cộng sản, Chuyện gì sẽ xẩy ra? Nếu không có cộng sản, Chắc chắn Việt Nam ta
Như các thuộc địa khác,
Sẽ độc lập ngon lành.


Tự do và dân chủ
Mà không cần chiến tranh.

Tức là không chết chóc,
Không đói khổ, chia ly.
Không có Điện Biên Phủ
Và kháng chiến trường kỳ.

Không chiến tranh chống Mỹ,
Không chết nhiều triệu người.
Không chiến tranh biên giới,
Không “hận thù ngút trời”.

Nhưng quan trọng không kém -
Đất nước sẽ yên hòa,
Không suy đồi đạo đức,
Con không đấu mẹ cha.

Chùa chiền không bị phá.
Những người dân hiền lành
Sẽ không bị nhồi sọ
Thành khôn lỏi, lưu manh…

Nhìn nước khác thì biết.
Họ na ná như ta,
Nhờ không có cộng sản,
Mà bây giờ khác xa"


THÁI BÁ TÂN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire