Friday, August 23, 2019

HỎI


Sáu tư hồn lính Gạc Ma


Hằng đêm trừng mắt hỏi là: Tại sao?


Kẻ nào bán đứng chúng tao


Bây giờ Tư Chính thế nào: Các ngươi?


Phạm Xuân Trường

No comments:

Post a Comment