21/09/2017

Người dân tiếp tục bao vây nhà Nguyễn Phú Trọng tố cáo đích danh bọn phản động tham nhũng


Người dân tiếp tục bao vây nhà Nguyễn Phú Trọng tố cáo đích danh bọn phản động tham nhũng

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire