25/07/2013

THƠ BÙI CHÁT VÀ LÝ ĐỢI

Thơ Bùi Chát và Lý Đợi

    Cùng khổ (Bùi Chát)
    Hoa sữa (Bùi Chát)
    Bài thơ một vần (Bùi Chát)
    Đèn đỏ (Bùi Chát)
    Ai? (Bùi Chát)

:: Cùng khổ (Bùi Chát)


Nhơn đọc lại tiểu sử Hồ Chí Minh nói đến tờ báo Người cùng khổ do ông ta
và một số đồng chí thành lập 1922.

Chúng ta cùng tồn tại trong một môi trường
Chúng ta được tạo ra làm những cỗ máy
Chúng ta cùng nhai một loại thực phẩm
Chúng ta cùng chảy một Hồ nước mắt
Chúng ta cùng nói thứ tiếng lạ tai
Chúng ta phải đi cùng một con đàng
Chúng ta cùng mơ một giấc giống nhau
Một khổ áo mặc vừa cho tất cả


Chúng ta cùng nhau đọc một cuốn sách
Chúng ta thải ra cùng một chất thải
Chúng ta nhớ nhung cùng một xác chết
Chúng ta cùng nâng bi cho hàng lãnh cảm
Đang điều khiển chúng ta, những kẻ khác
     khổ
Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     One Size Fits All


Upon rereading Hồ Chí Minh's biography, which mentions Le Paria, the journal
in French that he and some of his comrades started in 1922 in Paris.

We all exist in the same environment
We are created to be machines
We chew the same kind of food
We shed a Lake of tears (1)
We all speak an exotic language
We must travel on the same road
We dream together the same dream
One shirt size fits all

We read together one book
We excrete the same excrement
We miss the same corpse
We all worship the balls of our frigid leaders
Who are controlling us, the other ones of different sizes
One miserable size fits all.
English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books)

1. A homonym of the family name "Hồ," the common noun "hồ" in Vietnamese means "lake".


:: Hoa sữa (Bùi Chát)


Đến từ đâu
Nồng, tanh. Hoa sữa
Nào phải ai cũng đều được biết

Trông thấy dáng cây từ xa, tôi thiệt sự
     muốn chết
Hoa sữa gợi nỗi đau chuyện bị chèn ép
Chúng cướp dưỡng khí, dường cô lập tôi
     giữa rừng người

Trong những bài thơ và những bài hát
Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười
Vẻ lãng mạn tồi tàn
Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị

Đã quen với việc hiện diện của chúng
Người ta có thể dễ chấp nhận. Trên mảnh đất này
Một kiểu chánh trị đậm mùi. Hoa sữa
Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     Milky Flowers


Where do they come from
Pungent, stinking. Milky flowers
Not everyone happens to know

Seeing the shapes of their trees from afar, I really want
     to die
Milky flowers stir up the pain of being sup pressed
They rob me of oxygen, as though isolating me amidst
     a forest of people

In poems and songs
That praise milky flọwẹrs. Making time laughable
A wretched romantic air
The scent of flowers reminds the actual reign of autumn

Gotten familiar with their presence
People can readily accept. On this land
A suffocating politics. Milky flowers
English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books)


:: Bài thơ một vần (Bùi Chát)


Màu đỏ
Như loài cỏ

Ngỡ là chuyện nhỏ
Nên không ai dọn bỏ

Chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng biết làm
thế nào!? Đành bỏ ngỏ...!!!
Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     One-rhyme poem


The color red
Like grass

Thought to be small stuf
So no one clean it up

We panic all the times but what to do about
it!? We leave it in the open...!!!
English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books):: Đèn đỏ (Bùi Chát)


Tôi đứng trước một ngã tư
Đèn đỏ ngăn tôi lại
Nhũng dòng ngujời ra đi tất bật
Gió mát sau lưng họ

Chúng tôi nhiều thế hệ
Bị giữ lại bởi đèn đỏ
Chúng tôi không cất bước được
Chúng tôi không bay lên được
Giao lộ ở khắp nơi
Không ai có thể vượt qua màu đỏ

Chúng tôi đứng trước ngã tư
Nhiều thế hệ

Chỉ một con đường đầy bụi đỏ trước mắt
Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     Red Light


I stand at an intersection
The red light stops me
People stream off in a rush
The cool wind in their backs

We, generations of us
Have been stopped by the red light
We cannot step forth
We cannot fly up
Intersections are everywhere
Nobody crosses beyond the color red

We stand at the intersection
Generations of us

Only one road ridden of red dust in front
English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books):: Ai? (Bùi Chát)


Tôi gặp gỡ những người cộng sản
Những người anh em của chúng tôi
Những người làm chúng tôi mất đi kí ức
Mất đi tiếng nói bản thân
Mất đi những cái thuộc về giá trị
Chúng tôi còn sở hữu duy nhất một điều
Nỗi sợ

Tôi trò chuyện với những người cộng sản
Những người anh em
Những người muốn chăn dắt chúng tôi
Luôn biến chúng tôi thành đồ hộp
Hy vọng chúng tôi đời đời biết ơn

Những người cộng sản
Anh em chúng tôi

Chưa bao giờ thấy họ tự hỏi
Trong ngôi nhà đen đủi này
Ai muốn thừa kế di sản của họ?
Bùi Chát
(Trích tập thơ: Bài thơ một vần)
(Eva Tas Books)

     Who?


I meet the communists
Our brothers
Who make us lose our memories
Lose our own voices
Lose things of values
We possess but one thing
Fear

I talk with the communists
Our brothers
Who want to herd us
Who always turn us into canned food
In hope of our everlasting gratefulness

Those communists
Our brothers

We have never seen them wonder
In this ill-fated house
Who wants to inherit their legacy?
English translation by Lê Đình Nhất-Lang
(One-rhyme Poems, Eva Tas Books):: Những người đáng trọng & những kẻ đáng khinh (Lý Đợi)


+ Nhân đọc bài: 'Nhóm Mở Miệng với thứ rác rưởi được gọi là thơ' trên trang 3,
báo CA.TPHCM, số 1406, 22-12-2005. Và:
http://www.baocongantphcm.com.vn/detail_news.php?a=art010995&b=2

Nòi giống nào đáng trọng?
Thưa nòi giống con người.

Giống nòi nào đáng quý?
Thưa giống nòi biết tôn trọng dân chủ.

Nòi giống nào đáng khinh?
Thưa, cũng nòi giống con người

Nòi giống nào đáng phỉ nhổ?
Thưa nòi giống làm chó săn.

Giống nòi nào đáng loại bỏ?
Thưa giống nòi miệt thị tự do, miệt thị nhân tính và khoe khoang sự ngu dốt ... 
Còn nữa?
Thưa, làm sao kể hết.

Tại sao?
Thưa, vì bọn chúng chỉ cần tiền-cần quyền-cần danh
Nên sẵn sàng bán rẻ lương tâm
Bán rẻ liêm sỉ
Bán rẻ danh tiết cùng sự hàm hồ ...
Để lấy vài xu lẻ của giới quyền lực.

Bọn nó có biết điều này?
Thưa, ban đầu thì biết
Sau thì hết biết, vì bọn nó biến thành máy
Bọn nó biến thành gậy trong tay kẻ khác.

Lời của Doi Ly:
     Hỡi những kẻ vi phạm các quy ước về quyền tự do làm người
     Hỡi những kẻ không biết kính trọng dân chủ
     Hỡi những kẻ khinh miệt tự do ngôn luận
     Hỡi những kẻ miệt thị tầng lớp lao động bình dân
     Hỡi bọn cơ hội mà bị mất cơ hội ...

     Rồi bọn bay sẽ được toại nguyện vì được
     đóng hai chữ: 'đần độn' trên trán
     Rồi bọn bay sẽ được toại nguyện về lương tri thối rữa ...

     Ta luôn chờ bọn ngươi bên bờ vực thẳm
     Ta luôn thấy bọn ngươi dưới đáy chảo dầu ...

Nòi giống nào đáng trọng? Giống nòi nào đáng khinh?
Dân tộc này sẽ thay bọn ngươi để chọn.

------
Nguồn: Hc, 10, 12
Lý Đợi
(Trích tập thơ: Khi kẻ thù ta buồn ngủ)
(Eva Tas Books)

Respectable People and Despicable Guys


Upon reading the article 'The Open Mouth Group and the kind of garbage so-
called poetry', published on page 3 of the Security Service Newspaper of
Hochiminhcity, number 1406, dated 22 December 2005- Also:
http://www.baocongantphcm.com.vn/detail_news.php?a=art010995&b=2


What species is respectable?
The answer is: the human species.

What species is precious?
The answer is: the democracy-abiding species

What species is despicable?
The answer is: the human species.

What species is contemptible?
The answer is: the species of running dogs.

What species is disposable?
The answer is: the species of freedom-despising,
     humanity-despising, and stupidity-showing ...

And anything else?
The answer is: too many to be counted.

Why?
The answer is: they need only money-only power-only fame

So they are ready to undersell their conscience undersell their dignity
Undersell their reputation with ambiguity ...
In exchange for several odd cents from the powerful.

Do they know this?
The answer is: at first they know
And afterward they ignore it because they become machines
They become sticks in other people's hands

Doi Ly's comments:
You who violate the conventions on human freedom
You who despise democracy
You who hold the freedom of opnion in contempt
You who humiliate the working class
You who are opportunists with a lost opportunity ...

You will be satisfied with a seal of stupidity on your foreheads
You will be satisfied with a rotten conscience ...

I am always waiting for you on the edge of the abyss
I always see you at the bottom of the cauldron of boiling oil

What species is respectable? What speacies is despicable?
This nation will select, instead of you.

------
Source: Học Xá
English translation by Nguyễn Tiến Văn
(When Our Enemy Falls Asleep, Eva Tas Books)

3 commentaires:

 1. Xin hoi nhom mo mieng co Di tu Nhu nhan van giai Pham khong. Chu chenh!

  RépondreSupprimer
 2. Thơ không thể tách rời khỏi đời sống đại đa số
  nhân dân đang khốn khổ về tinh thần lẫn vật chất,chứ đâu phải nịnh bợ quyền lực !
  Điều đáng mỉa mai nhất là người CS.khi chưa cướp
  được chính quyền thì cao giọng rao giảng nghệ
  thuật vị nhân sinh,lên án nghệ thuật vị nghệ
  thuật v.v.nhưng khi lên ngôi thống trị thì họ
  đi ngược 180 độ ! Điển hình như Vũ Hạnh,cái loa
  của kẻ nằm vùng ở miền Nam trước 1975.

  RépondreSupprimer
 3. Thơ có nhiều loại khác nhau.
  Nhưng về đại thể, có 2 loại chính:
  1. THƠ CA TỤNG NHÂN DÂN và
  2. THƠ CA TỤNG CƯỜNG QUYỀN.
  Thơ của nhóm Mở Miệng thuộc về loại thứ Nhất, tức là loại THƠ CA TỤNG NHÂN DÂN.
  Còn thơ của băng Hũ Thũm thuộc loại thứ 2.

  RépondreSupprimer