18/01/2016

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử


Quyền quyết định cuối cùng về nhân sự thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, chứ không phải cứ TƯ giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.

Theo ông Nguyễn Đức Hà - hàm vụ trưởng - Ban Tổ chức Trung ương (TƯ), việc Hội nghị TƯ 14 biểu quyết thông qua nhân sự với số phiếu rất tập trung là do được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ.
 

Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng là thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, chứ không phải cứ TƯ giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.

Bỏ phiếu kín trước các vấn đề khác nhau

Tại Hội nghị 14, TƯ đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa 12 với số phiếu rất tập trung. Ông nhìn nhận đánh giá thế nào về kết quả trên?  
ông Nguyễn Đức Hà

Đúng là sau Hội nghị TƯ 14 thì tất cả các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đều cơ bản đã hoàn tất.

Có được kết quả trên do TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị các nội dung cho Đại hội một cách chủ động, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, từng bước một và hết sức dân chủ.

Ngay từ Hội nghị TƯ 6 (năm 2012), TƯ đã thảo luận, thông qua Đề án quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016- 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Việc thông qua được quy hoạch trên là cơ sở, là nền tảng để các Hội nghị TƯ tiếp theo bàn và quyết định nhân sự.

Trải qua các Hội nghị, vấn đề nhân sự luôn được đưa ra thảo luận, xem xét, thông qua phương hướng nhân sự BCH TƯ khóa 12, rất chi tiết, cụ thể như: Tiêu chuẩn Ủy viên TƯ chính thức, Ủy viên TƯ dự khuyết ra sao… Rồi tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tiêu chuẩn ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước…Tất cả những vấn đề gì khi TƯ bàn, thảo luận còn ý kiến khác nhau thì đều biểu quyết bằng phiếu. Đến TƯ 13 lại bỏ phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên TƯ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tái cử khóa 12.

Rồi TƯ xác định những trường hợp nào là trường hợp “đặc biệt”...Cuối cùng đến Hội nghị 14 TƯ đã bỏ phiếu giới thiệu các đồng chí có thể giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước với số phiếu rất tập trung.

Không chỉ chủ động, làm sớm, việc chuẩn bị nhân sự còn được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, thận trọng, bài bản, cứ từng bước, từng bước một. Những vấn đề có ý kiến khác nhau đều dân chủ bằng cách bỏ phiếu kín để công tâm, khách quan, dân chủ. Chính sự dân chủ dẫn đến bỏ phiếu tập trung rất cao.

Những nhân sự được biểu quyết tại Hội nghị TƯ 14 này tới đây sẽ được xem xét như thế nào tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, thưa ông?

Vừa rồi TƯ mới chỉ quyết định giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện ứng cử, tức là có danh sách đề cử ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Căn cứ vào đó Đại hội 12 sẽ tiếp tục đề cử, ứng cử. Như thế bỏ phiếu quyết định trúng hay không trúng vẫn là Đại hội, chứ không phải cứ TƯ giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.

Dân chủ càng rộng, tập trung càng cao

Tại Hội nghị 14, TƯ cũng xem xét nhân sự là trường hợp “đặc biệt”. Những trường hợp “đặc biệt” đó là như thế nào, thưa ông?

Những trường hợp “đặc biệt” có nghĩa là ít, không nhiều. Việc xem xét trường hợp “đặc biệt” rất kỹ lưỡng, từ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, uy tín, trung tâm đoàn kết…và cả ý Đảng, lòng dân ra sao.

Những trường hợp “đặc biệt” thuộc nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư được xem xét kỹ hơn những trường hợp Ủy viên TƯ “đặc biệt” tái cử. Do yêu cầu của công việc nên việc xem xét các trường hợp “đặc biệt” là cần thiết để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị 14, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phát huy tinh thần của hội nghị vào Đại hội toàn quốc lần thứ 12. Theo ông những tinh thần đó là gì?

Không khí của Hội nghị 14 là rất dân chủ mà cũng rất tập trung. Có vấn đề gì thì đều thảo luận cân nhắc kỹ lưỡng để lúc bỏ phiếu được tập trung cao. Phiếu tập trung cao tức là TƯ rất thống nhất nhận thức, hành động nhìn nhận con người.

Muốn được như thế tức là phải thảo luận rất kỹ, nâng lên đặt xuống, xem xét nhiều mặt. Đưa không khí, tinh thần đó vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cũng là mong muốn Đại hội sẽ diễn ra dân chủ và tập trung.

Với tinh thần chuẩn bị chu đáo, thống nhất cao trong TƯ thì Đại hội 12 tới đây chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra những người xứng đáng lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ tới.

Theo Tiền Phong

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire