27/05/2019

Những người thường giảng đạo đức và chống tham nhũng...


Thanh Tam Thai

Hiền tài của đất nước
Tập trung dần ở đây
Số còn đang vơ vét
Chưa vào kịp chốn này


25/5/19
TTT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire