18/07/2013

TUYÊN BỐ CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM

VIỆT NAM PHẢI SỬA ĐỔI PHÁP LUẬT ĐỂ CHỨNG MINH CAM KẾT TRANH CỬ VÀO HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC

Hội đồng Nhân quyền Liên HiệpQuốc (HĐNQ) có trách nhiệm tăng cường việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và đưa ra khuyến nghị.

Là một ứng cử viên vào HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam phải chứng minh các cam kết của mình nhằm hợp tác với HĐNQ và duy trì “những chuẩn mực cao nhất trong việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền”.


Những nghĩa vụ và trách nhiệm này không chỉ được áp dụng trên bình diện quốc tế, mà còn trong nội bộ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cũng cần xem xét ại tình trạng vi phạm nhân quyền trên đất nước họ và nhân dân Việt Nam cũng phải có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt, kể cả các vấn đề nhân quyền.

Để cải thiện việc bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, chúng tôi sẽ thực thi các nguyên tắc của HĐNQ như những hướng dẫn cho các hành động của chúng tôi, vốn cũng đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế.

Chúng tôi sẽ:

- Tiếp tục xúc tiến và truyền đạt đến người dân Việt Nam về các quyền của họ bằng cách phân phối công khai bản Tuyên ngôn nhân quyền, tổ chức các diễn đàn công khai để thảo luận về nhân quyền ở Việt Nam và vận động cho những sự cải thiện cần thiết trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.

- Tiếp tục giám sát, báo cáo và bình luận công khai về sự cải thiện, thụt lùi hay vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, với sự tập trung vào vấn đề chính sách và thực thi chính sách ảnh hưởng đến nhân quyền do nhà chức trách Việt Nam tiến hành.

Để hoàn thành những hành động có trách nhiệm này, chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam và HĐNQ xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 – “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Trong tháng Năm năm 2013, hai blogger đã bị tạm giữ ngay sau khi họ phân phát bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cảnh sát cáo buộc họ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Chỉ vài tuần sau đó, hai blogger khác cũng bị tam giữ sau khi tham gia một cuộc dã ngoại để thảo luận về các nội dung của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Gần đây nhất, trong tháng Năm và tháng Sáu năm 2013, điều 258 đã được sử dụng để bắt blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ.

Điều này vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”.

Sẽ là một trọng trách khi phụng sự như một quốc gia thành viên của HĐNQ, và là cơ hội để thúc đẩynhân quyền ở trong cũng như ngoài quốc gia đó. Để thành công trong việc ứng cử vào HĐNQ, chúng tôi tin rằng Việt Nam phải bãi bỏ hoặc sửa đổi điều 258 để đảm bảo rằng nhân dân Việt Nam được tự do để tự học hỏi về nhân quyền cũng như thúc đẩy nhân quyền.

Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ xem xét việc huỷ bỏ điều 258 để chứng tỏ cam kết của mình và đóng góp cho việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền, và chúng tôi hy vọng các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thúc đẩy Việt Nam thực hiện điều đó trong thời gian vận động tranh cử.

Chúng tôi yêu cầu Việt Nam thể hiện các cam kết về nhân quyền của họ như một ứng cử viên tốt trước cuộc bầu cử, để tạo điều kiện cho các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đánh giá các cam kết nhân quyền của họ. Việc bãi bỏ điều 258 phải là một trong các cam kết đó.

Như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nói – “Tất cả các nạn nhân của việc vi phạm nhân quyền có thể trông cậy vào Hội đồng nhân quyền như một diễn đàn và một bàn đạp cho các hành động”. Là những người vận động cho tự do biểu đạt ở Việt Nam và là nạn nhân của các vi phạm nhân quyền vì các hoạt động của mình, chúng tôi xem việc ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền như một cơ sở cho các cuộc thảo luận có tính xây dựng về nhân quyền ở đất nước chúng tôi.

----------

Bản tiếng Anh (English Version)

STATEMENT FROM A NETWORK OF VIETNAMESE BLOGGERS

VIETNAM SHOULD AMEND LAW TO DEMONSTRATE HUMAN RIGHT COUNCIL CANDIDACY COMMITMENT

The United Nations Human Rights Council (HRC) is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe and for addressing situations of human rights violations and making recommendations on them.

As a candidate for the HRC for the 2014-2016 tenure, Vietnam must demonstrate its commitment to cooperating with the HRC and upholding “the highest standards in the promotion and protection of human rights”.

These obligations and responsibilities do not only apply on the international arena, but also inside Vietnam. The Vietnamese government also needs to review the human rights situation in their own country and the Vietnamese people also have a right to freedom of opinion and expression, including on these matters.

In order to improve the protection of human rights in Vietnam, we will take HRC's principles as guidelines for our actions, which also comply with Vietnam’s obligations under international human rights law.

We will:

- Continue to promote and inform the Vietnamese people about their rights by publicly distributing the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), organizing public forums to discuss human rights in Vietnam and advocating for necessary improvements of the respect and protection of human rights.

- Continue to monitor, publicly report and comment on improvement, setbacks, or violations of human rights in Vietnam, with a focus on policy and practice by the Vietnamese authorities that affect human rights.

In order to fulfill these responsible actions, we call upon the Vietnamese government and the HRC to review Article 258 of the 1999 Penal Code, amended in 2009 - “crime of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and/or citizens”.

In May 2013, two bloggers were detained right after they distributed the UDHR and police accused them of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State. Only weeks later, two other bloggers were detained after participating an outdoor picnic to discuss the content of the UDHR.

Most recently, in May and June 2013, Article 258 was used to arrest blogger Truong Duy Nhat, Pham Viet Dao, and Dinh Nhat Uy forexercising their rights of freedom of expression by peacefully publishing texts on their blogs.

This article is in breach of the Article 19 of the UDHR: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

It would be a great responsibility to serve as a member stateof the Human Rights Council, and an opportunity to promote human rights domestically and abroad. For a successful candidacy, we believe Vietnam must repeal or make amendments to Article 258 to ensure that Vietnamese people are free to educate themselves about and promote human rights.

We hope that Vietnam will consider the abrogation of Article 258 to demonstrate its commitment and contribution to promoting and protecting human rights, and we hope that the General Assembly members will push Vietnam to do so during the campaigning period.

We request Vietnam to present its human rights pledges as a candidate well before the election, to enable members of the General Assembly to assess its human rights commitment. The abrogation of Article 258 should be among the pledges.

As said by Ban Ki-moon, UN Secretary-General - “All victims of human rights abuses should be able to look to the Human Rights Council as a forum and a springboard for action.” As advocates for freedom of expression in Vietnam and victims of human rights violations because of our activism, we view Vietnam's candidacy for the HRC as a platform for constructive human rights discussions in our country.

DANH SÁCH CÁC BLOGGER KÝ BẢN TUYÊN BỐ

(List of the Vietnamese Bloggers Signing the Statement)

1. Võ Quốc Anh - Nha Trang

2. Huỳnh Ngọc Chênh - Sài Gòn

3. Phạm Lê Vương Các – Sài Gòn

4. Nguyễn Thảo Chi - Sài Gòn

5. Nguyễn Đắc Hải Di - Oslo, Norway

6. Lê Dũng - Hà Nội

7. Hoàng Văn Dũng - Sài Gòn

8. Nguyễn Văn Dũng - Hà Nội

9. Mai Xuân Dũng - Hà Nội

10. Trương Văn Dũng – Hà Nội

11. Ngô Nhật Đăng – Hà Nội

12. Nguyễn Chí Đức - Hà Nội

13. Phạm Văn Hải - Nha Trang

14. Hoàng Thu Hà - Hà Nội

15. Bùi Thị Minh Hằng - Vũng Tàu

16. Vũ Sỹ Hoàng - Sài Gòn

17. Nguyễn Thị Hợi - Nam Định

18. Lê Anh Hùng – Quảng Trị

19. Trần Văn Huỳnh - Sài Gòn

20. Nguyễn Việt Hưng – Hà Nội

21. Đặng Thị Hường - Hà Nội

22. Nguyễn Xuân Kim - Nghệ An

23. Đặng Ngọc Lan - Hà Nội

24. Bùi Tuấn Lâm - Hà Nội

25. Nguyễn Thùy Linh - Hà Nội

26. Đào Trang Loan – Hà Nội

27. Lê Thăng Long - Sài Gòn

28. Nguyễn Tiến Nam - Yên Bái

29. Phạm Thanh Nghiên - Hải Phòng

30. Vũ Quốc Ngữ - Hà Nội

31. Đào Hữu Nghĩa Nhân - Sài Gòn

32. Bùi Thị Nhung - Sài Gòn

33. Lê Hồng Phong – Hà Nội

34. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Nha Trang

35. Trương Minh Tam - Hà Nội

36. Hồ Đức Thành – Hà Nội

37. Phạm Văn Thành - Pháp

38. Nguyễn Hồ Nhật Thành - Sài Gòn

39. Nguyễn Lân Thắng - Hà Nội

40. Châu Văn Thi - Sài Gòn

41. Khổng Hy Thiêm - Nha Trang

42. Võ Trường Thiện - Nha Trang

43. Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Sài Gòn

44. Nguyễn Tường Thụy - Hà Nội

45. Trịnh Kim Tiến - Sài Gòn

46. Phạm Toàn - Hà Nội

47. Lê Thu Trà - Hà Nội

48. Nghiêm Ngọc Trai - Hà Nội

49. Phạm Đoan Trang - Hà Nội

50. Nguyễn Thu Trang – Hà Nội

51. Hoàng Đức Trọng - Sài Gòn

52. Phạm Văn Trội - Hà Nội

53. Hoàng Anh Trung - Hà Nội

54. Nguyễn Anh Tuấn - Đà Nẵng

55. Trịnh Anh Tuấn - Buôn Ma Thuột

56. Vũ Quốc Tú - Sài Gòn

57. Đặng Vũ Tùng – Thụy Sĩ

58. Nguyễn Chí Tuyến - Hà Nội

59. Nguyễn Hoàng Vy - Sài Gòn

60. Nguyễn Văn Viên - Hà Nội

61. Bùi Quang Viễn –Sài Gòn

62. Lê Công Vinh – Vũng Tàu

63. J.B Nguyễn Hữu Vinh – Hà Nội

64. Đặng Tuấn Vũ - Hà Nội

65. Huỳnh Thục Vy - Quảng Nam

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ NHẬN TUYÊN BỐ CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM

(List of International Organizations Receiving the Statement)

1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights InfoDesk@ohchr.org

2 Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) yap@forum-asia.org

3 Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) seapa@seapa.org

4 Human Right Watch hrwpress@hrw.org

5 Freedom House info@freedomhouse.org

6 Committee to Protect Journalists (CPJ) info@cpj.org

7 International Freedom of Expression Exchange network (IFEX) campaigns@ifex.org media@ifex.org

8 International Federation for Human Rights (FIDH) amanet@fidh.org

9 Civil Rights Defenders info@civilrightsdefenders.org

10 Amnesty International press@amnesty.org

11 Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) info@forum-asia.org

12 Human Right Law Network contact@hrln.org

13 Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN) http://www.seahrn.org/

14 Southeast Asia Press Alliance(SEAPA) http://www.seapabkk.org/

15 Swedish International Development Cooporation Agency (SIDA) sida@sida.se

16 Open Society Foundation (OSF) http://www.opensocietyfoundations.org/

17 Front Line Defenders

info@frontlinedefenders.org

8 commentaires:

 1. Người Việt Yêu Nước18 juillet 2013 à 22:42

  Rất ủng hộ các blogger. Mình chẳng bloc- bleo gì có ký được không?

  RépondreSupprimer
 2. Ủng hộ tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, Việt Nam đa đảng

  RépondreSupprimer
 3. Hoan hô qúy bác có sáng kiến đưa ra bản tuyên bố này
  vì ngoài tiếng Việt còn có thêm tiếng Anh.
  Nhờ vậy,nhiều người trên thế giới sẽ hiểu ra dân quyền
  và nhân quyền của người VN.chúng ta đang bị chế độ độc
  đảng độc tài bóp nghẹt như thế nào !

  RépondreSupprimer
 4. Rat ung ho cac blogger Viet nam, cac vi rat dung cam

  RépondreSupprimer
 5. Tôi ủng hộ các anh chị

  RépondreSupprimer
 6. NẾU KÊ KHAI TẤT CẢ CÁC VỤ COI THƯỜNG DÂN ĐEN CHO THẾ GIỚI BIẾT THÌ HAY.
  AI LÀM ĐƯỢC VIỆC NÀY CÓ THỂ LÀ ỨNG CỬ VIÊN GIẢI NOBEN HÒA BÌNH 2014

  RépondreSupprimer